java script is required for this page
Visa Services   Visa Requirement  
Home    >   Visa Services   >   Visa Requirement    >  Business Visa

Business Visa

DETAILS & DOCUMENTS REQUIREDDETAYLAR VE GEREKL? BELGELERFEES
Visa Application Form External website that opens in a new window
 • 2 recent Passport size photos.
 • Original Passport.
 • Passport photocopy with the resident permit
 • Letter of invitation from the company in India with copy of Company Registration in India.
 • Letter from the employer giving the position of applicant in the company, the reason for the visit with particulars of companies to be visited.
 • Commercial License Copy of the Local Company/Company registration papers/Authorised signatory, Company Bank Statement, Company Tax Papers.
 • - ?ki güncel pasaport boy foto?raf.
 • - Orijinal Pasaport ve fotokopisi.
 • - ?kametgah (e-Devlet’ten de kabul edilmektedir)
 • - Hindistan’daki firmadan davetiye ve Hindistan’daki firman?n sicil kayd? belgesi.
 • - ??veren taraf?ndan antetli
 • ka??da düzenlenerek ka?elenmi? ve imzalanm??, ba?vuru sahibi çal??an?n firmadaki pozisyonu, ziyaret sebebi ve ziyaret edilecek firma/firmalara dair bilgiler içeren bir bilgilendirme yaz?s?.
 • - Türkiye’deki firman?n Ticaret Sicil Kayd?, Faaliyet Belgesi, ?mza Sirküleri, Vergi Beyannamesi, Tescil Evraklar?, Firma Ad?na Banka Dökümü.
$ 123* 

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin de?i?tirilebilir.

* Consulate General of India, Istanbul, Turkey reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Consulate General of India, Istanbul, Turkey, ba?vuru s?ras?nda kayda al?nan ücretlere bak?lmaks?z?n vize türünü / süresini ve vize verme hakk?n? sakl? tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönü? tarihinden itibaren en az alt? ay süreyle geçerli olmal?d?r.

Note: Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize i?lendi?i tarihten itibaren geçerlidir. Her vize ba?vurusu, kendi esas?na göre de?erlendirilir ve Hindistan Büyükelçili?i, ba?vurunun i?lenmesi s?ras?nda herhangi bir a?amada ek bilgi isteyebilir. Ba?vurunun belirtilen ücretle birlikte sunulmas? vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerle?ik bulunmayanlar uygun de?ildir.

BUSINESS VISA FEES FOR NATIONALS OF THE FOLLOWING

COUNTRIES ON RECIPROCAL BASIS

S.No.COUNTRYUP TO 1 YEAR
(IN US$)
MORE THAN 1 YEAR
UP TO 5 YEARS
(IN US$)
1.USA180250
2.Ecuador240320
3.New Zealand130250
4.France165250
5.Australia215295
6.Czech Republic190270
7.Iran275355
8.Ireland200280
9.Philippines220300
10.Poland145250
11.Saudi Arabia215295
12.Thailand200280
13.U.A.E.415495

* ?? Vizesi (Business Visa) men?e ülke veya yabanc?n?n ikamet etti?i ülkedeki daimi ikamet süresinin iki y?ldan fazla olmas? ko?uluyla, o ülkeden verilir.

A?A?IDAK? L?STEDE BULUNAN üLKE VATANDA?LARI ?ç?N MüTEKAB?L?YET ESASLI ?? V?ZES? HARçLARI

S.No.üLKE1 YILA KADAR ($)1 YILDAN FAZLA, 5 YILA KADAR ($)
1.ABD140250
2.Ekvador240320
3.Yeni Zelanda130250
4.Fransa165250
5.Avustralya215295
6.çek Cumhuriyeti190270
7.?ran275355
8.?rlanda200280
9.Filipinler220300
10.Polanya145250
11.Suudi Arabistan215295
12.Tayland200280
13.B.A.E.415495
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
 
MEAs App twitter Facebook Google plus YouTube flickr